EL. Veikala noteikumi

Preču pirkšanas-pārdošanas interneta veikalā “altasil.lv” noteikumi:
1. 1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi”), ja tiem piekrīt Pircējs (iepazīstoties ar noteikumiem un ar ķeksīti atzīmējot pie apgalvojuma “Iepazinos ar “altasil.lv” noteikumiem un tiem piekrītu”), ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas par tām nosacījumi, preču piegādes un atpakaļ atdošanas kārtība, pušu atbildība un citi ar preču pirkšanu-pārdošanu “altasil.lv” interneta veikalā saistītie nosacījumi.
2. Pircējs pasūtīt preces interneta veikalā Altasil.lv var divos veidos:
2.1. reģistrējoties šajā interneta vietnē, ievadot reģistrācijas vārdu un paroli;
2.2. nereģistrējoties šajā interneta vietnē.
3. Pircējam, pasūtot preces gan 2.1., gan 2.2. Noteikumu punktos noteiktajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja norādītājos informācijas lauciņos jānorāda preču pasūtījuma pienācīgai izpildei nepieciešamie savi personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.
4. Pircējs, apstiprinot šos noteikumus, piekrīt, ka 3. punktā norādītie viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalā Altasil.lv Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem.
5. Pircējs, piekrītot, ka viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja interneta veikalā mērķim, tāpat arī piekrīt, ka uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi un uz tālruņa numuru tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, kas ir nepieciešami pasūtījuma izpildei.
6. Pircējam, kurš nevēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs tiktu apstrādāts tiešā mārketinga mērķiem, ir jāinformē par to Pārdevējs, no savas e-pasta adreses nosūtot paziņojumu uz adresi info@altasil.eu.
7. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikalā altasil.lv Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga (izņemot gadījumus, ja Pircējs Noteikumu 6. punktā norādītajā kārtībā paziņo, ka nevēlas, lai viņa personas dati tiktu kārtoti tiešā mārketinga mērķiem) mērķiem. Pārdevējs apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kuri nodrošina preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītos pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus trešām personām drīkst atklāt tikai ES tiesību aktu paredzētajā kārtībā.
8. Pircējam ir tiesības pirkt preces altasil.lv interneta vietnē šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
9. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts ar altasil.lv interneta veikalu, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (uz elektronisko pastu, norādot vēlamo atdodamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces piegādes dienas.
10. Noteikumu 9. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tanī gadījumā, ja prece netika bojāta un pēc būtības nemainījās tās izskats, kā arī tā netika lietota.
11. Ja ir mainījušies reģistrētā Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, viņam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot.
12. Pircējs, izmantojot “altasil.lv” interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus nosacījumus, kas skaidri norādīti interneta veikalā, kā arī nepārkāpt valsts tiesību aktus.
13. Pārdevējs apņemas šajos Noteikumos un saskaņā ar interneta veikalā noteiktajiem nosacījumiem dot Pircējam iespēju izmantot interneta veikala “altasil.lv” sniegtos pakalpojumus.
14. Pārdevējs apņems cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, t.i., Pircēja norādītos personas datus apstrādāt tikai saskaņā ar Noteikumu 3., 4., 5., 6. un 7. punktā un valsts tiesību aktos noteikto kārtību.
15. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi.
16. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 9. punktā paredzētās tiesības un ir Noteikumu 10. punktā paredzētie nosacījumi, Pārdevējs apņemas atdot Pircējam samaksāto naudu 10 (desmit) darba dienu laikā, kas tiek rēķinātas no atpakaļ tdodamās preces saņemšanas dienas.
17. Uzņēmuma administrācijai bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesības mainīt produktu aprakstus, kā arī administrēt, dzēst komentārus.

3+ IEPAKOJUMS – PĒC 20€/KATRAM